PLC WECON LX3V / LX5V/ LX5S / LX6V

PLC WECON LX3V / LX5V/ LX5S / LX6V

CÁC MÃ PLC WECON TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM


 

1. LX3V series

LX3V-0806M/1208M LX3V-1412MLX3V-1616/2416MLX3V-2424M/3624M
LX3V-0806MR-A1(D1)

LX3V-1412MR-A(D)

LX3V-1616MR-A(D)LX3V-2424MR-A(D)
LX3V-0806MT-A1(D1)LX3V-1412MT-A(D)LX3V-1616MT-A(D)LX3V-2424MT-A(D)
LX3V-0806MR-A2(D2)LX3V-1412MT4H-A(D)LX3V-1616MT4H-A(D)LX3V-2424MT4H-A(D)
LX3V-0806MT-A2(D2)LX3V-1412MR2H-A(D)LX3V-1616MR2H-A(D)LX3V-2424MR2H-A(D)
LX3V-1208MR-A1(D1) LX3V-2416MR-A(D)LX3V-3624MR-A(D)
LX3V-1208MT-A1(D1) LX3V-2416MT-A(D)LX3V-3624MT-A(D)
LX3V-1208MR-A2(D2) LX3V-2416MT4H-A(D)LX3V-3624MT4H-A(D)
LX3V-1208MT-A2(D2) LX3V-2416MR2H-A(D)LX3V-3624MR2H-A(D)
LX3V-1208MR2H-A2(D2)   

2. LX3VP series

LX3VP-0806M/1208MLX3VP-1212M/1412M LX3VP-1616M/2416MLX3VP-2424M/3624M
LX3VP-0806MR-A(D)LX3VP-1212MR-A(D)LX3VP-1616MT4H-A(D)LX3VP-2424MR-A(D)
LX3VP-0806MT-A(D)LX3VP-1212MT-A(D)LX3VP-1616MR2H-A(D)LX3VP-2424MT-A(D)
LX3VP-1208MR-A(D)LX3VP-1212MT4H-A(D)LX3VP-2416MR-A(D)LX3VP-2424MT4H-A(D)
LX3VP-1208MT-A(D)LX3VP-1212MR2H-A(D)LX3VP-2416MT-A(D)LX3VP-2424MR2H-A(D)
 LX3VP-1412MR-A(D)LX3VP-2416MT4H-A(D)LX3VP-3624MR-A(D)
 LX3VP-1412MT-A(D)LX3VP-2416MR2H-A(D)LX3VP-3624MT-A(D)
 LX3VP-1412MT4H-A(D) LX3VP-3624MT4H-A(D)
 LX3VP-1412MR2H-A(D) LX3VP-3624MR2H-A(D)

3. LX5V series

LX5V-1412MT

LX5V-1616MT/2416MT

LX5V-2424MT/3624MT

LX5V-1412MT-A(D)LX5V-1616MT-A(D)LX5V-2424MT-A(D)
LX5V-1412MT-AN(DN)LX5V-1616MT-AN(DN)LX5V-2424MT-AN(DN)
 LX5V-2416MT-A(D)LX5V-3624MT-A(D)
 LX5V-2416MT-AN(DN)LX5V-3624MT-AN(DN)

4. LX5S series

LX5S-0806M/1208MLX5S-1412MLX5S-1616M/2416MLX5S-2424M/3624M
LX5S-0806MR-A(D)LX5S-1412MR-A(D/AN/DN)LX5S-1616MR-A(D/AN/DN)LX5S-2424MR-A(D/AN/DN)
LX5S-0806MT-A(D)LX5S-1412MT-A(D/AN/DN)LX5S-1616MT-A(D/AN/DN)LX5S-2424MT-A(D/AN/DN)
LX5S-0806MR2H-A(D)LX5S-1412MR2H-A(D/AN/DN)LX5S-1616MT4H-A(D/AN/DN)LX5S-2424MT4H-A(D/AN/DN)
LX5S-1208MR-A(D) LX5S-1616MR2H-A(D/AN/DN)LX5S-2424MR2H-A(D/AN/DN)
LX5S-1208MT-A(D) LX5S-2416MR-A(D/AN/DN)LX5S-3624MR-A(D/AN/DN)
LX5S-1208MR2H-A(D) LX5S-2416MT-A(D/AN/DN)LX5S-3624MT-A(D/AN/DN)
  LX5S-2416MT4H-A(D/AN/DN)LX5S-3624MT4H-A(D/AN/DN)
  LX5S-2416MR2H-A(D/AN/DN)LX5S-3624MR2H-A(D/AN/DN)
5. LX6V
LX6V-0808MT-DB
LX6V-0808MT-DD
LX6V-0808MT-DE

 

Đang xem: PLC WECON LX3V / LX5V/ LX5S / LX6V

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng